Bijeenkomst Stadmakers Tilburg

Verslag van de meeting van Tilburgse Stadmakers tijdens de European Social Innovation Week

Ook in Tilburg willen burgers en organisaties de handen ineen slaan om een centraal platform te vormen waar burgerinitiatieven terecht kunnen. Om aan deze wens te voldoen organiseerden De Kennismakerij samen met CAST een programma om hier met verschillende actieve Stadmakers over te praten. De centrale vraag op deze bijeenkomst luidde: ‘Wat verwacht jij van een Stadsambassade en wat is jouw rol daarin?’

Van 14-18 september was de Tilburgse  Spoorzone het decor van een week vol interessante programma’s en workshops onder de noemer: European Social Innovation Week 2015. Ook de bijeenkomst met de Tilburgse Stadmakers maakte hier onderdeel van uit. Ongeveer 45 mensen waren gekomen om met elkaar door te praten over de behoeftes en mogelijkheden omtrent een op te zetten stadmakersnetwerk.

De middag werd afgetrapt door Anneroos Goosen, programmamaker bij de Kennismakerij. De Kennismakerij is een Bibliotheek Nieuwe Stijl, en legt verbinding tussen informatiebronnen, mensen en organisaties die elkaar kunnen helpen ontwikkelen. Anneroos introduceert de dag en de hoofdvragen om daarna het stokje over te geven aan Myrthe Breukink‎, programmamaker bij CAST. Zij geeft aan dat CAST, het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg, de nodige ervaring heeft met het organiseren van bijeenkomsten omtrent stedelijke ontwikkeling. Deze meetings gaan vaak over ‘stenen’ en ze ziet dan ook een meerwaarde om vandaag mee te denken omdat de Stadmakersbeweging vaak op een inventieve manier  de ‘stenen’ stad aan de sociale ontwikkelingen weten te koppelen.

Daarna was het woord aan Quirine Winkler, projectleider van Nieuw Nederland, het netwerk van Stadmakers en bijbehorende Stadsambassades opgezet door Pakhuis de Zwijger. Ze geeft aan dat elke stad het netwerk op een andere manier opbouwt en is dan ook erg benieuwd hoe de Tilburgse Stadmakers denken over een op te zetten Stadsambassade.

Na deze introductie was het zaak om de Stadmakers uit Tilburg zelf aan het woord te laten. In 5 groepen verdeeld over de Kennismakerij werden handen geschud, verhalen gedeeld en dromen op tafel gelegd. Tilburg is een stad waar veel gebeurd, een stad met een open cultuur, een stad met veel potentie en wars van structuren. Maar daarnaast werd aangegeven dat er veel bottom-up plannen in lades van overheden terecht komen, dat het lastig is om draagvlak te vinden voor maatschappelijk initiatief en dat er best wat meer samenwerking gezocht kan worden. Elke groep werd opgeroepen om hun gesprek in 1 zin samen te vatten wat het volgende opleverde.

Uitkomsten groepssessies:

  • Delen van kennis en informatie met zo min mogelijk institutionalisering, bottom-up, om als burger en ondernemer een eigen kracht te ontwikkelen.
  • In een open netwerk, goede ideeën op de goede plek krijgen, deze laten zien en daarvan leren.
  • Een platte netwerkorganisatie, deels online, deels fysiek, voor ontmoeting, uitwisseling, kennisdeling en onverwachte verbindingen.
  • Ontvangsthuis voor reorganisatie van burgerlijke stedelijke initiatieven ten opzichte van de huidige status quo.
  • Zet het wiel in beweging (vind het niet steeds opnieuw uit), on- en offline ontmoetingen- en werkplek waar we burgerinitiatieven water geven; politiek, bestuurlijk en financieel onafhankelijk.

Deze mooie verzameling van wensen legt de kern van de Stadmakersbeweging bloot: een vraag naar meer ondersteuning en erkenning van initiatieven die niet voortkomen uit bestuurlijke ambities, maar uit een lokale en maatschappelijke vraag. Daaropvolgend  kunnen de doelstellingen van de Stadsambassade Tilburg als volgt geformuleerd worden:

De Stadsambassade Tilburg is een netwerk van en voor Stadmakers in Tilburg en omstreken, om met elkaar in contact te komen over lokale activiteiten, om advies en ondersteuning te kunnen vragen en om vraag en aanbod van kennen en kunnen met elkaar te delen. Stadmakers zijn actieve en betrokken burgers, ondernemers en guerilla-ambtenaren die zelf op zoek gaan naar effectieve manieren om hun omgeving leefbaarder te maken. 

Het was een vruchtbare meeting waarin duidelijk de behoefte bij de Tilburgse Stadmakers geuit werkt om samen op te trekken. We zijn benieuwd naar de volgende stappen!

reacties
reacties op dit artikel
Er zijn reacties op dit artikel
reageer
in Tilburg
reacties op dit artikel
Benieuwd wat er in New Europe gebeurt? Citiesintransition.eu